Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА  ИНТЕРНЕТ  МАГАЗИН

ПРЕДМЕТ

Чл.1 /1/. Тези Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Светослав Димитров Жилев, от гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, Република България, наричан за краткост  по-долу ДОСТАВЧИК и клиентите-потребители, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ на  интернет магазин GAIDAPLAYER.COM, наричан по-долу „ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН“.

/2/ Данните за ДОСТАВЧИКА са както следва:

Светослав Димитров Жилев

Данни за кореспонденция:

E mail: svetlyo_zhilev@abv.bg

GSM: +359 887 773 627

Чл.2. Тези Общи условия обвързват всички ПОЛЗВАТЕЛИ и с натискане на бутона “Поръчка” ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Чл. 3. Идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ  с цел възпроизвеждане на волеизявлението му както запримане на Общите условия, така и за направената поръчка се извършва чрез съхранение в дог-файлове на сървара /на името на сайта/, съхранение на IP адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всяка друга информация.

Чл. 4. Продуктите, които се намират на Интернет страницата на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН/името на сайта/ не са правно обвързващо предложение за продажба, а са по-скоро демонстративен електронен каталог, представящ продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА.

Чл.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява след кликване на бутона „Поръчка.“ да закупи стоките, намиращи се в количката на е-магазина и това действие е с правно обвързваща сила. ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката, с което договорът за продажба се счита сключен.

Чл.6. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже доставката на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Чл.7. ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН е магазинът, достъпен на адрес в Интернет www.gaidaplayer.com, чрез който ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да сключва договори за продажба  и доставка на предлаганите от ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършва регистрация и създаване на профил за преглеждане на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, достъпен в Интернет;
 3. Да сключва договори за продажба и доставка на стоките, предлагани от ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН;
 4. Да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори с ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН начини на разплащане;
 5. Да получава информация за нови стоки, предлагани от ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН;
 6. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от действащото българско право предимно чрез интерфейса на страницата на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН в Интернет.

Чл.8. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛЯ, предвидени в действащото българско право, въз основа на добросъветността и на възприетите в практиката по прилагане на потребителското и търговското право критерии и условия.

Чл.9. /1/  ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договор за продажба на стоките, предлагани от ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.gaidaplayer.com или друго средство за комуникация от разстояние.

/2/ ДОСТАВЧИКЪТ, по силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор за продажба на стоки, се задължава да достави и да прехвърли правото на собственост и правото на ползване на обекти на интелектуална собственост, предимно обекти на авторско право и сродните му права на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.

/3/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН и тези Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН в Интернет.

/4/ ДОСТАВЧИКЪТ доставя  заявените от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА и съгласно тези Общи условия.

/5/ Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на стоката.

Чл. 10. /1/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления, правени от тях във връзка със сключването и изпълнението на договора за продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронните документи и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

/2/ Предполага се, че електронните заявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на сайта, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 11. Езикът на договора за продажба на стоки, предлагани в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, сключен между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА е българският  език, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове. При ползватели от други държави може да се уговаря друг език и друга валута за плащанията.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Чл.12./1/ПОЛЗВАТЕЛЯТ, за да използва ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН за сключване на договори за продажба на стоки, следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп в случаите, в които ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН изисква регистрация

/2/ Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.

/3/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, с попълване на данните си и натискане на бутона „Да, приемам“ и „Регистрация“, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържаниеи се задължава безусловно да ги спазва.

/4/ ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и възникват между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА договорни отношения.

/5/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при извършване на регистрацията да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

/6/ Когато за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 13. /1/ Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на волеизавления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

/2/ При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждаване на промяната. Искането за потвърждаване се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

/3/ Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

/4/ ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му съгласно ал.2.

/5/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

/6/ ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основен контактен електронен адрес в специфични случаи.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 14./1/ ДОСТАВЧИКЪТ предлага стоки, основните характеристики на които са определени в профила на всяка стока на сайта на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА.

/2/ Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА.

/3/ Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ преди сключването на договора по един от следните начини:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта на ДОСТАВЧИКА на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН;
 • При избиране на стоките за сключване на договора за продажба.

/4/ Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в тези Общи условия, както и в информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.

/5/ Информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН преди сключването на договора за продажба на стоката.

/6/ ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки  в сайта на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН.

/7/ ДОСТАВЧИКЪТ посочва, преди сключването на договора за продажба,общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 15 /1/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОЛЗВАТЕЛЯ договори за продажба на стоки и тяхната доставка.

/2/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената на доставката на стоките преди или в момента на доставката.

Чл. 16. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва предоставяните услуги.

Чл.17. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материли и информация, разположени на сървъра на сайта на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА.

Чл.18.  ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОЛЗВАТЕЛЯ, по преценка на ДОСТАВЧИКА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ и третите лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услутите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА.

Чл.19.ДОСТАВЧИКЪТ се задължава, след получаване на плащането, да прехвърли на ПОЛЗВАТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки брой преди да бъде изпратен /в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката/.

Чл.20. /1/ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин чрез предоставяните услуги.

/2/ Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с ползването на услугите от ПОЛЗВАТЕЛЯ, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА.

/3/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невярно посочена информация  от производителя на стоката съгласно предмета на тези Общи условия.

Чл.21. /1/ ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо дали е регистриран.

/2/ Информацията съгласно предходната алинея може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКА, освен в случаите на изрично несъгласие на ПОЛЗВАТЕЛЯ, изпратено на следния e-mail адрес info@gaidaplayer.com.

/3/ ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията, отнасяща се до ПОЛЗВАТЕЛЯ, за да подобрява предлаганите услуги. Целите, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени и ще съответстват на българското действащо право, приложимите международни актове и правото на Европейския съюз, както и на добрите нрави.

Чл.22. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си  по сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор за продажба на стоки въз основа на тези Общи условия при настъпване на непреодолима сила, стопанска непоносимост – при обстоятелства, които не е могъл и не е бил длъжен да предвиди, включително случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставяне на услугите извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

Чл.23. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на ПОЛЗВАТЕЛЯ т.н. кукита /cookies/. Това са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОЛЗВАТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация  за ПОЛЗВАТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл.24. ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА за да сключва договори за продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН.

Чл.25. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е страна по договора за продажба на стоки с ДОСТАВЧИКА съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнения това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

Чл.26. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен за сключване на договора за продажба на стоки съгласно тези Общи условия да извърши следните действия:

 • Извършване на регистрация в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако до този момент няма регистрация в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН.
 • Влизане в системата за изнършване на поръчка на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола.
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката.
 • Избор на способ и момент за плащане на цената.
 • Потвърждение на поръчката.

Чл.27. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл.28. ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазване на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и пароля, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл.29. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата на сайта на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН.

Чл.30. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА, е длъжен при ползване на услугите :

 • Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека съгласно Конституциятаи законите на Република България, международните актове и правото на Европейския съюз;
 • Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на установения правов ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • Да спазва българското действащо право, действащи норми на правото на други държави, на международни актове и на правото на Европейския съюз, моралните норми и Интернет етиката при ползване на предоставените от ДОСТАВЧИКА услуги;
 • Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставените услуги;
 • Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран далечен контрол /“троянски коне“/, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • Да не извършва злоумишлени действия;
 • Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОЛЗВАТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървара, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайта ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН в нарушение на действащото право, тези Общи условия, моралните норми или Интернет етиката.

Чл.31. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.32. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни

Чл.33. /1/ ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на ПОЛЗВАТЕЛЯ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

/2/ Предоставената информация и лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в тези Общи условия.

/3/ ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на изявление за покупка на стока, като това задължение отпада в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е предоставил неверни данни.

/4/ ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора за продажба на стоките в съответствие с действащото българско право и тези Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват личните данни, ще бъдат съобразени с действащото българско право, съответните международни актове, правото на Европейския съюз, моралните норми, Интернет етиката.

Чл.34. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изрично писмено съгласие на ПОЛЗВАТЕЛЯ, информацията е изисквана от държавни органи или длъжностни лица, които съгласно действащото българско право, са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Чл.35. /1/ ДОСТАВЧИКЪТ във всеки момент има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостоверява достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

/2/ В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна  на адрес…………………..

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.36.Общите условия могат да бъдат изменяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, който има право да променя и характеристиката на предоставяните услуги и на стоките и на тези Общи условияя и на основание промени в законодателството.

Чл.37. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, който има регистрация,за направените изменения на Общите условия като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията и даде достатъчен срок ПОЛЗВАТЕЛЯТ да се запознае с тях.

Чл.38. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, в дадения срок ако не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан с тях. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ заяви в посочения срок, че не е съгласен с направените изменения, ДОСТАВЧИКЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите и продажбата на стоките на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл.39. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА във връзка с измененията на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по посочения ред не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.40. Тези Общи условия и Договорът за продажба на стоки между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • При прекратяване или обявяване в ликвидация на една от страните по договора;
 • По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
 • Едностранно с писмено предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • В случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за продажба на стоки остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл.55 от Закона за защита на потребителите.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.41. Евентуалната недействителност на някои от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на целия договор за продажба на стоки между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл.42. За неуредени или непълно уредени въпроси в договора за продажба на стоки между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор се прилага действащото българско право.

Чл.43. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. При непостигане на съгласие всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му , недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелстна ще бъдат разрешавани от компетентния съд съгласно Гражданско-процесуалния кодекс на Република България.

Чл.44. Смисълът на някои термини в тези Общи условия е както следва:

 • „ПОЛЗВАТЕЛ“ е всеки, който е заредил в Интернет страницата сайта на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН на своя компютър.
 • „ПОРЪЧКА“ означава избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ
 • ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН със сайт …. е собственост на ДОСТАВЧИКА

Чл.45. Тези Общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на GAIDAPLAYER.COM